Adatkezelési tájékoztató

Frissítve: 2021. április 9.

 

 

AZ ADATKEZELŐ MEGJELÖLÉSE

 

www.pontly.io weboldal üzemeltetője és ezáltal az Adatkezelői jogok gyakorlója: Hódos József egyéni vállalkozó (székhely: 1138 Budapest, Sólyatér utca 11. 2. emelet 3. ajtó, adószám: 52446520-1-41, email: privacy@pontly.io, mint adatkezelő (a továbbiakban: „Adatkezelő”) magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen Adatkezelési Tájékoztató tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban és a hatályos nemzeti és uniós jogszabályokban meghatározott előírásoknak.

 

 

Az adatkezelő képviselőjeHódos József

 

Az adatkezelő képviselőjének adatvédelemmel, adatkezeléssel kapcsolatos elérhetősége: Kérjük amennyiben bármilyen kérdése, vagy panasza merül fel az adatkezeléssel kapcsolatban úgy a következő email címen vegye fel velünk a kapcsolatot: privacy@pontly.io

 

Az adatkezeléssel érintett természetes személyektől érkező megkeresésekre a lehető legrövidebb időn, de legfeljebb az email beérkezésétől számított egy hónapon belül válaszolunk.

 

Jelen Adatkezelési Tájékoztató elkészítése kapcsán törekedtünk arra, hogy egyszerűsített, tömör és átlátható tájékoztatást adjunk, az érintettek részére.

 

Jelen Adatkezelési Tájékoztató mind a természetes személy felhasználókra mind a digitális hűségprogramban részt vevő üzleti partnerekre vonatkozik.

 

Jelen Adatkezelési Tájékoztató az Adatkezelő által bármikor módosítható azzal, hogy erről az adatkezeléssel érintett természetes személyeket az Adatkezelő a módosítás végrehajtása előtt tájékoztatja, lehetőséget adva ezzel az érintetteknek a rájuk vonatkozó személyes adatok kezelése elleni tiltakozás bejelentéséhez.

 

 

Az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok felsorolása:

•      AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE

•      A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Törvény,

•      A kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. Törvény

•      A személyes adatok gépi feldolgozása során az egyének védelméről szóló 1998. évi VI. Törvény,

•      Az elektronikus kereskedelmi, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. Törvény,

•      Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. Törvény,

•      Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény.

 

 

Az adatkezelés során megvalósítjuk:

•      A személyes adatok jogszerű és tisztességes kezelését. Ennek értelmében a személyes adatok gyűjtése és kezelése kizárólag a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott célból történik.

•      Csak olyan adatokat gyűjtünk, amelyek Adatkezelő által meghatározott cél eléréséhez szükségesek.

•      Biztosítjuk, hogy a kezelt adatok pontosak és naprakészek legyenek.

•      Az adatkezelés a személyes adatok tárolása az adatkezelés céljának eléréséhez szükséges ideig valósul meg. Ezt az időt a www.pontly.io weboldal céljainak jellegéből adódóan nem lehet pontosan meghatározni, ezért az adatkezelés folyamatosan történik, azonban ennek során figyelemmel vagyunk a korlátozott tárolhatóság elvére.

•      Törekszünk a személyes adatok maximális biztonságára, amit az Adatkezelési Tájékoztató Adatbiztonság részénél részletesen is kifejtünk.

 

 

 

LEGFONTOSABB FOGALMAK AZ ADATKEZELÉS KAPCSÁN

 

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy több tényező alapján azonosítható.

 

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

 

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

 

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

 

 

 

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

 

Az adatkezelő által üzemeltetett www.pontly.io weboldal és hozzá tartozó felhasználói és üzleti platformok adatkezelésének célja, hogy:

·      Digitális hűségprogram bevezetését és használatát tegye lehetővé üzletek és ezáltal vendégeik számára.

·      A programban részt vevő üzletek és vásárlóik (felhasználók) közötti kapcsolatot szorosabbá tegye.

·      A szorosabb kapcsolatnak köszönhetően növelje a vásárlók (felhasználók) adott üzletek iránti hűségét.

·      A programban résztvevő üzleteknek értékes (személyes adatokat nem tartalmazó) statisztikai alapú kimutatásokat biztosítson üzleti tevékenységük teljesítményének jobb megértése és növelése érdekében.

·      Továbbá, a mindennapi vásárlásokat összekapcsolva környezettudatos aktivitással (üzleti partnerei segítségével), karbon-semlegesítés útján csökkentse a programhoz csatlakozó felhasználók karbon-lábnyomát.

 

 

Mi az a karbon-lábnyom?

 

A karbon-lábnyom az emberi tevékenység környezetre gyakorolt hatásának egyik mércéje. Az Eurostat becslései szerint az Európai Únió 27 tagállamában az átlagos egy főre jutó széndioxid kibocsátás 2019-ben 6,7 tonna volt. Becslések szerint ahhoz, hogy elkerüljük a globális hőmérséklet kritikus 2 °C fokkal való emelkedését, az átlagos karbon-lábnyomnak 2050-re 2 tonna alá kell csökkennie.

 

 

Hogyan kívánunk a karbon-lábnyom csökkentéséhez segítséget nyújtani?

 

A széndioxid kibocsátás csökkentését a digitális hűségprogramokban való részvétel biztosítja. A karbon-lábnyom csökkentése azáltal valósul meg, hogy a felhasználók által gyűjtött hűség pontok – a digitális hűségprogramban részt vevő üzletekben való – beváltását követően Pachama Inc. (https://pachama.com) társaság által kivitelezve a világ különböző országaiban erdővédelmi tevékenységre, fenntartható fakitermelést biztosító tevékenységre és fa ültetésére kerül sor. Ezen felsorolt tevékenységek költségeinek fedezete a programban résztvevő üzletek és vásárlóik (felhasználók) programban való aktivitása által képződik. A felsorolt környezettudatos tevékenységek és ezáltal a karbon-lábnyom semlegesítése a hűségpontok beváltását követően a Pachama, Inc. cég részére meghatározott pénzösszeg átutalása által realizálódik.

 

A Pachama, Inc. környezettudatos tevekényégének ellenőrzésére a https://pachama.com/impact oldalon keresztül van lehetőség.

 

A fenti célok megvalósulását a www.pontly.io weboldal a direkt marketing megkeresésekhez hozzájáruló felhasználók részére küldött marketing célú megkeresésekkel és hírlevelek küldésével segíti. A felhasználók személyes adatait csak akkor használjuk fel marketing anyagok küldésére, ha ehhez az adott felhasználó korábban kifejezetten megadta a hozzájárulását, illetve, ha a jogszabályok lehetővé teszik, hogy előzetes hozzájárulás nélkül kapcsolatba lépjünk vele.

 

Az Adatkezelő a hűségprogramhoz csatlakozó felhasználói viselkedését kattintáson és szavazáson alapuló adatgyűjtéssel elemezi. Az Adatkezelő a www.pontly.io weboldal azon részéről gyűjti az adatokat statisztikai elemzés céljából, amelyet a felhasználói látogatnak, így pontosabb képet kapva arról, hogy mely oldalak népszerűbbek. A felhasználók www.pontly.io weboldal látogatásával, használatával kapcsolatban összegyűjtött információk pontosabb ismeretet nyújtanak az összegyűjtött adatokkal kiegészítve. Ezeket az információkat a weboldalunk, szolgáltatásunk továbbfejlesztésére és marketingtevékenységünk optimalizálására használjuk. Az adatkezelő felhasználja a felhasználók navigálási adatait a www.pontly.io weboldalról, amivel megpróbál folyamatosan javítani a weboldal működésén azáltal, hogy módosítja annak szövegezését, képi világát, üzeneteit, továbbá az oldalhoz kapcsolódó marketing kampány beállításait és tartalmát. Az Adatkezelő információval rendelkezik arról, hogy az érintett felhasználók melyik oldalról navigáltak a www.pontly.io weboldalra, amennyiben marketing kampány vagy az oldalra mutató link útján érkezik. Az Adatkezelő nem rendelkezik információval arról, hogy az érintett felhasználók milyen oldalra navigáltak tovább a www.pontly.io oldalról. A felhasználók oldalhasználati adatait az Adatkezelő nem értékesíti tovább harmadik félnek, és egyéb módon sem teszi közzé.

 

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy az adatelemzés során létrehozott statisztikai adatokat továbbítsa üzletfelei felé. Azonban ezek az adatelemzés során létrehozott statisztikák nem tartalmaznak személyes adatokat és nem is származtathatók vissza az adott felhasználóra.

 

www.pontly.io weboldal működése jelenleg a szolgáltatás bemutatásán, a felhasználók által leadott szavazatokhoz kapcsolódó igényfelmérésen (Magyarországi kávézók és egyéb üzletek népszerűségének felmérése), és az igényfelmérésből eredő üzletszerzést támogató adatközlésen alapul.

 

www.pontly.io weboldal működésének további célja, hogy az Adatkezelő az adatkezeléssel érintett felhasználók részére személyre szóló ajánlatokat tudjon küldeni, illetve az érdeklődő vállalkozásoknak kapcsolatfelvételre lehetőséget biztosítson.

 

 A www.pontly.io weboldal szolgáltatásait igénybe vevő felhasználók az adatkezeléshez történő hozzájárulásukat a szavazás eljárás során adják meg. A szavazás kezdeményezése során a jelen Adatkezelési Tájékoztató is megtekinthető.

 

 

Személyes felhasználók kapcsán a következőkre törekszünk

 

Személyes felhasználóinkat ösztönözni fogjuk arra, hogy a szavazórendszerünk segítségével adják meg mely helyeket (kávézók, pékségek, stb.) szeretnék először látni a Pontly programban.

 

Ezt az információt felhasználva igyekszünk hatékonyabban érvelni az üzleti partnereinkkel folytatott értékesítési beszélgetések során.

 

Ezeket az adatokat összesített, anonim formában közöljük harmadik féllel (pl.: a „Kávézó A” helyre 2340-en szavaztak).

 

A szavazat leadásához a felhasználónak meg kell adnia e-mail címét. A szavazat leadásához a felhasználónak hozzá kell járulnia a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakhoz.

 

Az így begyűjtött e-mail címeket a saját rendszerünkön keresztül a MailerLite platformra továbbítjuk és ott tároljuk és kezeljük (azaz saját rendszerünkben nem tároljuk). A felhasználó a „marketing megkeresés” csoportba csak akkor kerül bele, ha a marketing megkereséshez is hozzájárul. Más adatbázis-kezelő felé nem továbbítjuk az érintettek email címét.

 

 

Üzlet felhasználók

 

Az üzleti oldal felhasználóit arra szeretnénk ösztönözni, hogy foglaljanak velünk egy megbeszélést. Erre a Calendly (https://calendly.com) szoftvert használjuk, melyet beintegráltunk a www.pontly.io weboldalba.

 

Az üzleti oldal felhasználóinak meg kell adnia az alábbi adatokat:

·      Keresztnév,

·      Vezetéknév,

·      E-mail cím.

 

A fent írt adatok akkor kerülnek továbbításra a Calendly felé, amennyiben a megbeszélést foglaló személy hozzájárul a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakhoz.

 

 

 

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

 

www.pontly.io weboldal adatkezelése a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján alapul, vagyis az érintettek önkéntes hozzájárulásán. Ez azt jelenti, hogy a jelen Adatkezelési Tájékoztató elfogadása során a természetes személy (felhasználó) és a digitális hűségprogramban részt vevő üzleti partnerek aktív hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy a fent írt célok megvalósulása érdekében az Adatkezelő meghatározott személyes adataikat kezelje.

 

A felhasználók e-mail címének kezelése az általunk elvégzett érdekmérlegelési teszten alapul, melynek során megvizsgáltuk mely módszerrel tudjuk biztosítani az egynél többször való szavazás kizárását. Mivel egy süti (cookie) készülék és böngésző pároson történő elhelyezése nem biztosítja, hogy egy felhasználó csak egyszer szavazzon az oldalunkon (mivel így a szavazás újra végrehajtható másik böngészőben vagy eszközön), ezért e-mail cím alapú ellenőrzést végzünk, hogy az adott e-mail címről adtak-e le szavazatot. Ehhez feltétlen szükséges a felhasználók hozzájárulása.

 

www.pontly.io weboldal adatkezelése az üzleti felhasználók esetében is a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján alapul, vagyis az érintettek önkéntes hozzájárulásán.

 

A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

 

 

AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

 

Az adatkezelő által üzemeltetett www.pontly.io weboldal AZ ADATKEZELÉS CÉLJA pontban írtak megvalósítása érdekében az adatkezelő tevékenységét folyamatosan fejti ki, ezáltal az adatkezelés végső időtartama nem meghatározható. Abban az esetben azonban, ha egy felhasználó a hűségprogrammal kapcsolatosan vagy az ahhoz kapcsolódó marketing tevékenységre vonatkozóan több mint 1 éven át inaktív (abban nem vesz részt) úgy ezen idő elteltével a rá vonatkozó személyes adatok törlésre kerülnek. A korlátozott tárolhatóság elvének megfelelően az adatkezelő minden év szeptember hónapjában állapítja meg az inaktív felhasználók körét, és intézkedik a rájuk vonatkozó személyes adatok törlése felől. Az Adatkezelő az adattörlés tényéről a regisztráció során használt email címre küldött üzenetben tájékoztatja a felhasználókat. Tájékoztatjuk továbbá az érintetteket, hogy lehetőségük van bármikor kérni, hogy további hírlevelek ne kerüljenek küldésre feléjük (leiratkozás a hírlevelekről).

 

A hírlevélről leiratkozást követően az érintett részéről adott felhasználói hozzájárulást az adatkezelő 1 évig megőrzi a leiratkozás napjától számítva. Amennyiben a felhasználó adatai elfeledtetését kérvényezi, úgy az Adatkezelő az elfeledtetés után nem képes a korábban adott felhasználói hozzájárulást a felhasználó számára felmutatni, mivel az összes hozzá kapcsolódó adat visszavonhatatlanul törlésre kerül az adatok elfeledtetése által.

 

 

 

A KEZELT ADATOK KÖRE

 

Az adatkezelő a természetes személy felhasználóktól a következő adatokat gyűjti és kezeli, valamint továbbítja az általa igénybe vett adatfeldolgozó felé.

 

·      Email cím,

·      Számítógép egerének mozgását,

·      Számítógép egerével végrehajtott kattintásokat és görgetéseket,

·      A számítógépének technikai okok miatt továbbított IP címét (automatikusan anonimizált és nem enged következtetéseket levonni az egyéni felhasználóra nézve),

·      A felhasználó www.pontly.io oldalon belüli navigációja,

·      Google Analytics szoftver által gyűjtött (adott felhasználó e-mail címéhez nem köthető) anonimizált adatok, ezt a jelen Adatkezelési Tájékoztató GOOGLE ANALYTICS részénél bővebben is összefoglaltuk (Link),

 

Az adatkezelő az üzleti partnerekre vonatkozóan a fenti felsoroláson felül az alábbi kiegészítő adatokat gyűjti és kezeli:

•      Kapcsolattartó neve

•      Kapcsolattartó email címe

 

 

 

IGÉNYBE VETT ADATFELDOLGOZÓ TECHNOLÓGIÁK ÉS AZ EZEKET ALKALMAZÓ ADATFELDOLGOZÓK

 

A weboldalunk működtetése és optimalizálása, valamint a szerződések teljesítése érdekében különböző szolgáltatókat bízunk meg, hogy a nevünkben teljesítsenek bizonyos feladatokat például tárhely szolgáltatás, süti kezelés, leadott szavazatok kezelése. Az egyes célokhoz gyűjtött információkat továbbítjuk ezen szolgáltatók részére, például e-mail cím.

 

Ezen szolgáltatók megfelelő adatbiztonsági intézkedéseket alkalmaznak a természetes személyek adatainak biztonsága érdekében. Ezzel minimalizálják a veszélyét annak, hogy a kezelt adatok illetéktelen, jogszabálysértő, vagy bűncselekményt megvalósító módon kerüljenek felhasználásra.

 

Az igénybe vett adatfeldolgozók:

 

mHosting

·      Tárhely szolgáltató a weboldalunkhoz.

·      Adatfeldolgozó neve: Magyar Hosting Kft.

·      Székhely: H-1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

·      Elérhetőség: info@mhosting.hu

·      Adatvédelmi szabályzat: Link

 

WordPress Elementor

·      Ezzel a weboldal készítő platformmal készült a honlapunk.

·      Adatfeldolgozó neve: Elementor Ltd.

·      Székhely: Tel Aviv, Tel Aviv, Israel

·      Elérhetőség: legal@elementor.com

·      Adatvédelmi szabályzat: Link

 

CookiePro by OneTrust

·      Ez a platform biztosítja a weboldalunkon a süti figyelmeztetés megjelenítését, és a sütik engedélyezését vagy tiltását.

·      Adatfeldolgozó neve: OneTrust, LLC

·      Székhely: Atlanta, GA, USA, 1200 Abernathy Rd NE, Building 600, Atlanta, GA 30328, United States

·      Elérhetőség: DPO@onetrust.com

·      Adatvédelmi szabályzat: Link

 

Cloudflare

·      Ezt a technológiát a CookiePro platformon keresztül közvetve használjuk arra, hogy a felhasználónak az IP címéjéből a CookiePro platform azonosítani tudja melyik országban tartozik a felhasználó az oldal használata idejében, és az országhoz megfelelő cookie figyelmeztető ablakot mutassa meg (pl.: EU-ban GDPR, Kaliforniában CCPA figyelmeztetés).

·      Adatfeldolgozó neve: Cloudflare, Inc.

·      Székhely: 101 Townsend St, San Francisco, CA 94107, USA

·      Elérhetőség: privacyquestions@cloudflare.com

·      Adatvédelmi szabályzat: Link

 

Heroku – Fejlesztési platform

·      A weboldalunkon található szavazás funkció ezen platformon keresztül van biztosítva.

·      Adatfeldolgozó neve: Salesforce

·      Székhely: 415 Mission St, 3rd Floor, San Francisco, CA 94105, USA

·      Elérhetőség: Link

·      Adatvédelmi szabályzat: LinkLink2

 

Heroku – Tárhely szolgáltatás

·      A weboldalunkon található szavazás funkció tárhely-szolgáltatójaként használjuk a szavazatok tárolására (e-mail címet nem tárolunk ugyan, viszont áthalad a „kezünkön”, mikor átadjuk a MailerLite platformnak).

·      Adatfeldolgozó neve: Amazon Web Services

·      Székhely: Burlington Plaza, 1 Burlington Rd, Dublin 4, D04 RH96, Ireland

·      Elérhetőség: Link

·      Adatvédelmi szabályzat: LinkLink2Link3

 

MailerLite

·      Az általunk használt e-mail marketing platform, ahol tároljuk és kezeljük a begyűjtött e-mail címeket – megjelölve azokat külön, melyeknél kaptunk marketing megkeresési hozzájárulást.

·      Adatfeldolgozó neve: UAB “MailerLite”

·      Székhely: Basanavičiaus 15, LT-03108 Vilnius, Lithuania

·      Elérhetőség: info@mailerlite.com

·      Adatvédelmi szabályzat: Link

 

Calendly

·      Ennek a platformnak a segítségével van lehetőségük üzleti partnereinknek megbeszélés időpont foglalására.

·      Adatfeldolgozó neve: Calendly LLC

·      Székhely: 271 17th St NW, Atlanta, GA 30363, USA

·      Elérhetőség: support@calendly.com

·      Adatvédelmi szabályzat: Link

 

Google

·      A Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, és hasonló technológiákat használjuk a weboldalunk és marketing tevékenységünk mérésére és optimalizálására.

·      Adatfeldolgozó neve: Google LLC

·      Székhely: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

·      Elérhetőség: Link

·      Adatvédelmi szabályzat: Link

 

Facebook

·      Ezt a technológiát marketing tevékenységünkhöz használjuk. Továbbá ezt használjuk fel a marketing tevékenységünk hatékonyságának mérésére.

·      Adatfeldolgozó neve: Facebook Ireland Ltd.

·      Székhely: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland

·      Elérhetőség: Link

·      Adatvédelmi szabályzat: Link

 

Marketing Prezident Kft

·      A marketing szolgáltatást nyújtó és online reklámjainkat kezelő partnerünk.

·      Adatfeldolgozó neve: Marketing Prezident Kft.

·      Székhely: 1068 Budapest, Király u. 80 fszt 11..

·      Elérhetőség: info@marketingprezident.hu

·      Adatvédelmi szabályzat: Link

 

BITheory Kft.

·      IT támogatást nyújtó partnere a Marketing Prezident Kft. partnerünknek

·      Adatfeldolgozó neve: BITheory Kft.

·      Székhely: 1196 – Budapest, Kossuth Lajos u. 118.

·      Elérhetőség: info@bitheory.hu

·      Adatvédelmi szabályzat: Link

 

AC Business Connect Kft.

·      Könyvelést biztosító partnere a Marketing Prezident Kft. partnerünknek

·      Adatfeldolgozó neve: AC Business Connect Kft.

·      Székhely: 1157 Budapest, Nyírpalota út 83. 7. em. 44.

·      Elérhetőség: 1157 Budapest, Nyírpalota út 83. 7. em. 44.

 

 

 

ADATKEZELÉS ADATTOVÁBBÍTÁS

 

A személyes adatai továbbításakor mindig a lehető legmagasabb szintű biztonságot nyújtjuk, ezért az adatait kizárólag olyan szerződéses kötelezettségeket vállalt szolgáltatók és partnerek részére továbbítjuk (Igénybe vett adatfeldolgozók megjelölve az IGÉNYBE VETT ADATFELDOLGOZÓ TECHNOLÓGIÁK ÉS AZ EZEKET ALKALMAZÓ ADATFELDOLGOZÓK pontban) amelyek gondosan kerültek megelőzőleg kiválasztásra. Csak olyan szervezetek részére továbbítunk adatokat, amelyek magukra nézve a szigorú EU-s adatvédelmi jogszabályokat elfogadják vagy olyan szervezetek részére, amelyekre ezzel egyenértékű biztonsági szabályozás vonatkozik.

 

Bizonyos adatok harmadik országba történő továbbítását végezzük az Amerikai Egyesült Államokba és Írországba a www.pontly.io oldalról. Ezen adatok védelmét azáltal biztosítjuk, hogy az előbb említett országokban működő partnereink önmagukra szigorú, GDPR szabályzatának megfelelő szabályokat alakítottak ki és alkalmaznak. Erről részleteket az alábbi oldalakon olvashat.

·      Link1

·      Link2

·      Link3

·      Link4

·      Link5

 

Az adatkezelést szolgáltató partnerek részére történő adattovábbítás jogalapja az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja).

 

 

 

FIATALKORÚAK ADATKEZELÉSE

 

Tudatosan nem gyűjtünk információkat a 16 évnél fiatalabb gyermekekről.

 

Tudatosan nem fogunk kapcsolatba lépni 16 évesnél fiatalabb gyermekekkel. Ha oka van feltételezni, hogy egy 16 évesnél fiatalabb gyermek megadta nekünk személyes adatait, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, és mi a vonatkozó törvényi előírásoknak megfelelően járunk el.

 

 

 

REKLÁMCÉLÚ ADATKEZELÉS

 

Az adataid marketingcélú feldolgozása hozzájárulásodon alapul. Saját marketingcéljaink, illetve harmadik felek marketingcéljai érdekében az alábbi adatokat dolgozzuk fel: e-mail cím.

 

Ezenkívül jogosultak vagyunk az említett adatokon túl további Önre vonatkozó adatokat tárolni a jogszabályi előírások betartásával saját marketingcéljaink, illetve harmadik felek marketingcéljai érdekében. Mindezzel arra törekszünk, hogy Önhöz valóban csak az Önt érdeklő reklámok jussanak el, és ne terheljék Önt felesleges reklámok. Az ehhez tárolt adatokat nem adjuk át harmadik félnek. Az www.pontly.io ezenkívül álnevesítve vagy anonimizálva használja az Önről szerzett adatokat, ha ezeket az anonimizált vagy név nélkül használt adatokat saját marketingcéljai, illetve harmadik felek (reklámterjesztők) marketingcéljai érdekében használja.

 

Az anonim vagy név nélkül használt adatok arra is használhatók, hogy személyre szabott hirdetések online módon jussanak el Önhöz, úgy, hogy a hirdetések közvetlen elküldését harmadik félnek számító reklámszolgáltató és/vagy ügynökség végzi. A személyes adatok marketingcélú használatára vonatkozó jogalap az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja, az érintett hozzájárulása.

 

Weboldalunkon fel tud iratkozni hírleveleinkre. Ezután e-mail címe felkerül hírlevelünk terjesztési listájára. Ennek az adatkezelésnek a jogalapja az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja.

 

Beleegyezését a jövőre vonatkozó érvénnyel bármikor visszavonhatja a privacy@pontly.io e-mail címre küldött levéllel vagy a hírlevelek alján található leiratkozási lehetőséggel.

 

Megtiltás esetén adatai a továbbiakban zárolva lesznek a marketingcélú adatkezeléshez. Kivételes esetekben átmenetileg tiltó nyilatkozatának beérkezése után is kaphat még reklámanyagot. Ennek oka az adatkezelés műszaki okok miatt szükséges átmeneti ideje, és nem jelenti azt, hogy tiltó nyilatkozatát nem érvényesítettük.

 

 

 

GOOGLE ANALYTICS

 

Webhelyeink igényeknek megfelelő kialakítása és folyamatos tökéletesítése érdekében az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján alkalmazzuk a Google Analytics szolgáltatást, amely a Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország, „Google“)) webes elemzőprogramja. A Google Analytics a weboldalak felhasználók általi használatának elemzésére használja a felhasználó számítógépére kerülő szövegfájlokat, az ún. sütiket. Ebben az összefüggésben készít a rendszer álneves felhasználói profilokat és használ sütiket. A sütik felhasználásával az alábbi információk nyerhetők a felhasználóknak a weboldal használatával kapcsolatos szokásairól:

·      böngésző típusa, verziója,

·      a használt operációs rendszer,

·      referer- (hivatkozó) URL (előzőleg felkeresett oldal),

·      a hozzáférő számítógép számítógépneve (IP-cím),

·      a kiszolgálókérés időpontja.

 

A webhely üzemeltetőjének megbízására a Google ezeket az információkat a webhely Ön által való használatának elemzésére, a webhelytevékenységekre vonatkozó jelentések készítésére, valamint a webhely és az internet használatával kapcsolatos további szolgáltatásoknak a webhely üzemeltetője számára való létrehozására használja. A Google Analytics szolgáltatás keretében az ön böngészőjéből származó IP-címet a Google nem egyesíti más adataival.

 

A sütik mentését böngészőjének megfelelő beállításaival bármikor megakadályozhatja, ebben az esetben azonban előfordulhat, hogy nem tudja maradéktalanul használni a webhely összes funkcióját. Ezen túlmenően az alábbi hivatkozáson keresztül elérhető böngésző beépülő modul letöltésével és telepítésével megakadályozhatja a süti által létrehozott, a weboldal használatára vonatkozó adatok rögzítését és továbbítását a Google felé, valamint ezen adatok (beleértve az Ön IP-címét) Google általi feldolgozását is: Link

 

A beépülő modul használata helyett – különösen mobil végberendezések böngészőjében – az alábbi hivatkozásra kattintva is megakadályozhatja, hogy a Google Analytics rögzítse a szóban forgó információkat. Ez a módszer egy olyan kizáró (opt-out) süti elhelyezésére épül, amely a jövőben megakadályozza adatainak rögzítését ezen webhely felkeresésekor. A berendezésére mentett süti csak ebben a böngészőben és csak webhelyünkre érvényes. Ha törli a sütiket ebben a böngészőben, újra el kell helyeznie a kizáró sütit. A Google Analytics szolgáltatással kapcsolatban az alábbi Google webhelyen talál további tájékoztatást: https://support.google.com.

 

 

 

TARGETING

 

Targeting

Az általunk is használt és az alábbiakban ismertetett targeting (célzás) módszer alkalmazásának alapja az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja. A targeting intézkedéseit azért alkalmazzuk, hogy a végberendezésén csak az Önt bizonyosan vagy vélhetően érdeklő hirdetés jelenjen meg, és ne terheljék Önt az Ön számára érdektelen hirdetések.

 

Retargeting

Alkalmazzuk még külső szolgáltatók ún. retargeting módszereit, például az ír Facebook Ireland Limited (4 GRAND CANAL SQUARE, GRAND CANAL HARBOUR, D2 Dublin, „Facebook”) Pixel eljárását. A retargeting segítségével javítjuk a marketing kampányaink teljesítményét, és közvetve a szolgáltatásainkat. Így például partnereink webhelyein célzottan tudjuk online hirdetésekkel megszólítani azokat a felhasználókat, akik korábban már érdeklődtek szolgáltatásunk iránt. Különböző tanulmányokból tudjuk, hogy az internethasználókat jobban érdeklik a személyre és érdeklődésre szabott hirdetések, mint a minden személyes vonatkozás nélküli reklámok. A Facebookon keresztüli adatgyűjtést itt tudja megtiltani: Link.

 

A módszer egy olyan sütit használ, amellyel álnéven említett felhasználók érdeklődésére vonatkozó adatok hozhatók létre. Ezeknek az információknak a segítségével partnereink webhelyein az Ön érdeklődésének megfelelő hirdetéseket tudunk megjeleníteni ajánlatainkról. A módszer nem tárol közvetlenül személyes adatokat, és a használati profilokat nem egyesíti az Ön személyes adataival.

 

A személyre szabott hirdetésekhez használt adatgyűjtést itt tudja kikapcsolni. Ekkor a program az adatgyűjtést állandóan megakadályozó sütit állít be, kivéve, ha Ön a böngészőjében célzottan vagy a „Minden süti törlése funkcióval” törli ezt a sütit. A letiltást bármikor megismételheti.

 

Google Adwords

A Google AdWords szolgáltatáson belül a remarketing funkciót alkalmazzuk. A remarketing funkció révén lehetőségünk van arra, hogy webhelyünk felhasználói számára a Google Display hálózat más webhelyein (magán a Google hálózaton, az ún. „Google-hirdetésekben” vagy egyéb webhelyeken) az érdeklődésükre szabott hirdetéseket jelenítsünk meg. Ennek érdekében elemezzük webhelyünk felhasználóinak műveleteit, azt például, hogy mely oldalak iránt érdeklődtek, és így a mi webhelyünk elhagyása után más webhelyeken is célirányos hirdetéseket tudunk megjeleníteni. A Google ehhez egy számot ment el azoknak a felhasználóknak a böngészőjében, akik a Google Display hálózatban felkeresnek meghatározott Google-szolgáltatásokat vagy webhelyeket. Ez a „sütinek” hívott szám regisztrálja a felhasználók látogatásait. Ez a szám egy bizonyos számítógép egyik böngészőjének, és nem egy adott személy egyértelmű azonosítására szolgál, mivel a program személyes adatokat nem ment el. Ennek az adatkezelésnek a jogalapja az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja.

 

A sütik használata a Google rendszerében kapcsolható ki: kattintson az alábbi hivatkozásra, majd töltse le és telepítse az így elérhető beépülő modult. Link.

 

A Google remarketing funkcióval és a Google adatvédelmi nyilatkozatával kapcsolatban további tudnivalók az alábbi címen találhatók: Link.

 

 

 

AZ ADATKEZELÉSSEL ÉRINTETT TERMÉSZETES SZEMÉLYEK JOGAI

 

Természetesen Ön rendelkezik jogokkal az adatai gyűjtésével kapcsolatosan, amelyekről ezúton tájékoztatjuk. Amennyiben gyakorolni kívánja valamely jogát az alábbiak közül, úgy küldjön üzenetet a privacy@pontly.io email címre.

 

A saját biztonsága érdekében, fenntartjuk a jogot, hogy további adatot kérjünk a személyazonossága ellenőrzéséhez, amikor egy megkeresésére válaszolunk. Ha az azonosítás nem lehetséges, úgy szintén fenntartjuk a jogot, hogy elutasítsuk a megkeresés megválaszolását.

 

Az alább felsorolt Önt megillető jogokat az Adatkezelőnek írt email útján tudja gyakorolni. Kérjük, hogy üzenettét a privacy@pontly.io email címre küldje el.

 

Tájékoztatáshoz való jog

Ön jogosult tájékoztatást kérni az Adatkezelőtől az Önnel kapcsolatosan tárolt személyes adatokról.

 

Helyesbítéshez való jog

Ön jogosult kérni az Önnel kapcsolatosan tárolt személyes adatok azonnali helyesbítését és/vagy kiegészítését.

 

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult kérni, hogy a személyes adatai kezelését korlátozzuk, ha Ön vitatja az Önnel kapcsolatosan tárolt adatok pontosságát, ha az adatkezelés jogellenes és már nincs szükségünk az adatra, de nem szeretné, hogy töröljük az adatot és szüksége van ezekre jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy ellenük való védekezéshez vagy, ha tiltakozott az adatkezelés ellen.

 

Törléshez való jog

Ön jogosult kérni az általunk tárolt személyes adatai törlését, kivéve, ha az adatok megőrzése szükséges a szabad véleménynyilvánításhoz, a tájékozódás szabadságához, jogi kötelezettségeknek való megfeleléshez, közérdekből, jogi igények előterjesztéséhez vagy azok elleni védekezéshez vagy jogok gyakorlásához

 

Tájékoztatáshoz való jog

Ha érvényesítette a helyesbítéshez, törléshez vagy adatkezelés korlátozásához való jogát, úgy a személyes adatai minden átvevőjét értesítjük arról, hogy hogyan helyesbítettük, töröltük az adatot vagy arról, hogy most már korlátozás vonatkozik az adat kezelésére, kivéve, ha ez lehetetlen vagy aránytalan erőfeszítést igényel.

 

Adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult a részünkre megadott adatairól másolatot kérni és kérni, hogy Önnek vagy harmadik személynek ezt küldjük meg tagolt, széles körben használt és géppel olvasható formában. Ha azt kéri, hogy az adatokat közvetlenül egy másik adatkezelő részére küldjük meg, úgy ezt csak akkor tesszük, ha műszakilag ez lehetséges.

 

Tiltakozás joga

A GDPR 21. cikk 2. bekezdése értelmében www.pontly.io weboldal szolgáltatásait igénybe vevő és regisztráló felhasználó személyes adatainak kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében is történik. Erre figyelemmel a felhasználóknak joguk és lehetőségük van a személyes adataik ezen célból történő kezelése ellen tiltakozni. Az ezzel kapcsolatos tiltakozást, kifogást az érintett a privacy@pontly.io email címre írt rövid üzenettel közölheti. A személyes adatai kezelése elleni tiltakozást az érintettnek indokolni nem kell, elég mindössze kifejezésre juttatni azt az igényt, hogy megvonja a hozzájárulását a rá vonatkozó adatkezelés kapcsán.

 

Hozzájárulás visszavonásának joga

Ön jogosult bármikor visszavonni a hozzájárulását az adatok gyűjtésével kapcsolatosan a jövőre hatályosan. A visszavonásig gyűjtött adatokat ez nem érinti. Reméljük, hogy megérti, hogy némi időbe telhet feldolgozni a hozzájárulás visszavonását műszaki okokból kifolyólag és ez alatt az idő alatt még kaphat tőlünk üzeneteket.

 

Szabályozó hatósághoz való panasz beterjesztésének joga

Ha a személyes adatai kezelése sérti az adatvédelmi jogszabályokat, vagy az adatvédelmi jogai bármilyen más módon megsértésre kerültek, úgy kérjük, hogy a következők szerint járjon el: Panaszát elsődlegesen az Adatkezelőhöz juttassa el a következő email címre: privacy@pontly.io

 

Panasz az adatkezelőnél: Az adatkezeléssel kapcsolatos panasszal kérjük, hogy elsősorban az Adatkezelőhöz forduljanak: privacy@pontly.io

 

Bírósághoz fordulás joga: Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

 

Adatvédelmi hatósági eljárás:

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

 

 

ADATBIZTONSÁG

 

Személyes adatainak biztonsága rendkívül fontos számunkra. Ezért az Ön nálunk tárolt adatait technikai és szervezeti intézkedésekkel védelmezzük, hogy hatékonyan megakadályozzuk azok harmadik fél által történő jogtalan eltulajdonítását, manipulálását. Azokat a partnereinket, akik a személyes adatokat feldolgozzák, köti az adattitkosság, annak betartása kötelezettségük. Személyes adatai védelme érdekében a HTTPS az SSL vagy TLS protokoll szerinti titkosítási technológiát alkalmazzuk személyes adatai továbbítása során.

 

A HTTPS a TLS titkosítás megvalósítása a HTTP protokollon felül, amelyet minden webhely, valamint néhány más webszolgáltatás használ. Ezért minden olyan webhely, amely HTTPS-t használ, TLS-titkosítást alkalmaz.

 

Három fő összetevője van annak, amit a TLS protokoll megvalósít:

·      Titkosítás: elrejti a harmadik felektől továbbított adatokat.

·      Hitelesítés: biztosítja, hogy az információkat cserélő felek azok legyenek, akiknek állítják magukat.

·      Integritás: ellenőrzi, hogy az adatokat nem hamisították vagy manipulálták-e.

 

Calendly platform adatbiztonsági ismertetője

A böngésző és a Calendly platform közötti kapcsolatokat titkosítják a továbbítás során a TLS SHA-256 RSA titkosítással. Részletek: Link

 

MailerLite platform adatbiztonsági ismertetője

A MailerLite házirendeket és eljárásokat tart fenn a titkosítási mechanizmusok és a kriptográfiai kulcsok kezelésére a MailerLite titkosítási rendszerében. A MailerLite az iparági sztenderdeknek megfelelően nyugalmi állapotban és a nyilvános hálózatok közötti átvitel során igényli a titkosítást. Részletek: Link

 

Adatai hosszú távú oltalmának biztosítására a technikai biztonsági intézkedéseinket rendszeresen ellenőrizzük, és ha szükséges, az adott helyen érvényes technológiai szabványhoz igazítjuk. Ezek az elvek azoknál a vállalatoknál is érvényesek, amelyekkel együttműködünk, ezáltal adatot dolgoznak fel és használnak.

 

Az Adatkezelő és adatfeldolgozói a technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajtanak végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantáljanak.

 

Az Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

·      az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás),

·      hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége),

·      változatlansága igazolható (adatintegritás),

·      a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

 

Az Adatkezelő az általa kezelt adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

 

Az Adatkezelő a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők. Igaz ez különösen a leadott szavazatok gyűjtésére, ahol mindössze az adott üzletekre leadott szavazatok számát összesítjük és tároljuk, azonban nem rögzítjük, hogy az egyes felhasználó szavazatát mely üzletre vagy üzletekre adta le.

 

Az Adatkezelő a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

 

Az Adatkezelő az általa végzett adatkezelés során megőrzi:

·      Az adatok a titkosságát: ennek érdekében biztosítja, hogy az általa gyűjtött adatokhoz csak a jogosult férhessen hozzá.

·      Biztosítja a sértetlenséget: biztosítja, hogy az adatok módosítására a feldolgozás és elemzés során ne kerülhessen sor.

·      Gondoskodik arról, hogy az érintett, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

 

Az Adatkezelő nyilvántartja az esetleges adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket.

 

 

 

SÜTI SZABÁLYZAT

 

Az Adatkezelő célja, hogy egyértelmű tájékoztatást adjon arról, hogy a www.pontly.io weboldal sütijeit („cookies”) hogyan használja fel, illetve miként tárolja. Ezen tájékoztatás elérhető a www.pontly.io/suti-tajekoztato weboldalon.